Prelegenci

Adélia Borges, krytyczka designu, historyczka sztuki oraz kuratorka (Brazylia)

Adélia Borges jest krytyczką designu, historyczką sztuki oraz kuratorką. Jest autorką ponad dziesięciu książek w tym Design + Craft: The Brazilian Path (2011) [Design + Rzemiosło: Brazylijska ścieżka], Sergio Rodriguez (2005) oraz Designer nãé Personal Trainer (2002) [Projektant nie jest trenerem personalnym]. W latach 2003-2007 była dyrektorką Museu da Casa Brasileira, brazylijskiego muzeum designu w São Paulo. Od roku 1998 do roku 2014 prowadziła zajęcia z historii designu na Armando Alvares Penteado Foundation (FAAP). Posiada dyplom dziennikarski (Uniwersytet w São Paulo, 1973), publikowała w siedmiu językach w wielu lokalnych oraz międzynarodowych wydawnictwach. Często występuje jako prelegentka na konferencjach, dotychczas odwiedziła 19 krajów. Od 1988 roku jako kuratorka zorganizowała lub współorganizowała ponad czterdzieści wystaw w Brazylii, Argentynie, USA, Francji, Holandii, Wielkiej Brytanii, we Włoszech oraz Japonii. Jest członkinią London Design Biennale’s Advisory Committee oraz London Design Museum’s Awards Committee. W 2013 roku Financial Times nazwał ją „ikoną krytyki designu”.

Anna Bernagozzi, ENSAD – École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs (Francja)

Anna Bernagozzi od 2004 roku wykłada teorię oraz historię projektowania na ENSAD (École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs) w Paryżu; na tej samej uczelni prowadzi także program magisterski o profilu Object Design. Od roku 1766 École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs jest uczelnią, nad którą opiekę sprawuje Francuskie Ministerstwo Kultury i Komunikacji. Misją oraz głównym celem artystycznego, naukowego oraz technicznego programu ENSAD jest wykształcenie wszechstronnych projektantów, zdolnych do pracy w wielu dziedzinach sztuk dekoracyjnych. Anna Bernagozzi współpracuje z wydawnictwami i markami jako konsultantka w dziedzinie semiotyki, trendów, marketingu oraz grup fokusowych; przygotowuje case studies dla międzynarodowych agencji i firm. Pracowała jako redaktorka i dziennikarka w czasopismach projektowych oraz jako kuratorka.

Bruce Brown, Royal College of Art w Londynie (Wielka Brytania)

Bruce Brown jest profesorem gościnnym na Royal College of Art w Londynie. Wcześniej był V-ce Kanclerzem ds. Badań na Uniwersytecie w Brighton, Dziekanem Wydziału Sztuki i Nauk Humanistycznych oraz profesorem na Wydziale Projektowania na tej uczelni.

Decyzją rady ds. Finansowania dla Anglii, Północnej Irlandii, Szkocji i Walii został wybrany na przewodniczącego głównego panelu odpowiedzialnego za Sztukę oraz Nauki Humanistyczne w UK Research Excellence Framework 2014. Ostatnio pracował dla organizacji w Australii, Portugalii, Hong Kongu i Izraelu oraz prowadził liczne wykłady na temat badań w sztuce.

Jest redaktorem Design Issues Research Journal oraz członkiem Królewskiego Towarzystwa Wspierania Sztuki.

Edwin Bendyk, dziennikarz, publicysta i pisarz (Polska)

Pracuje w tygodniku POLITYKA, gdzie kieruje działem nauki. Opublikował cztery książki: „Zatruta studnia. Rzecz o władzy i wolności” (W.A.B., 2002), „Antymatrix. Człowiek w labiryncie sieci” (W.A.B, 2004), „Miłość, wojna, rewolucja. Szkice na czas kryzysu” (W.A.B, 2009) oraz „Bunt Sieci” (POLITYKA, 2012). W 2014 r. opublikował wspólnie z Jackiem Santorskim i Witoldem Orłowskim książkę „Jak żyć w świecie, który oszalał”.

Na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi wykład o kulturze cyfrowej. Wykłada w Collegium Civitas, gdzie kieruje Ośrodkiem badań nad Przyszłością. W Centrum Nauk Społecznych PAN (Graduate School for Social Research) prowadzi seminarium o nowych mediach. Jest z-cą redaktora naczelnego magazynu naukowego „Kultura i rozwój”. Należy do Polskiego PEN Clubu oraz jest członkiem European Council on Foreign Research.

Elżbieta Mączyńska, SGH Szkoła Główna Handlowa (Polska)

Elżbieta Mączyńska, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, profesor nauk ekonomicznych, pracownik Zakładu Badań nad Bankructwami w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej, członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk; od grudnia 2005 r. prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Członek Prezydium Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus”, członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN, członek Narodowej Rady Rozwoju. W latach 1994–2005 sekretarz naukowy Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów. Współautorka Raportu „Reforma kulturowa. 2020, 2030, 2040”. Kreatorka modeli predykcji bankructwa przedsiębiorstw. Autorka lub współautorka ponad 200 publikacji na temat funkcjonowania gospodarki i przedsiębiorstw.

James Wallman, futurysta, pisarz i konsultant (Wielka Brytania)

James Wallman jest futurystą. Jako właściciel firmy consultingowej The Future Is Here zajmuje się doradztwem w zakresie strategii, innowacji i przyszłości. Jest autorem bestsellera Stuffocation (Penguin, 2015). Wallman pracował jako konsultant dla takich marek jak Absolut czy Zurich Financial. Występował jako prelegent od Amsterdamu po Las Vegas; w takich miejscach jak Googleplex czy 10 Downing Street. Prognozowaniem przyszłości zajmuje się od 2004 roku. Jego opinie pojawiły się na łamach The New York Times, The Financial Times, The Economist, and Wired. Gościł w programach telewizyjnych i radiowych od Australii po Brazylię oraz Stany Zjednoczone. Wallman ukończył studia magisterskie na wydziale filologii klasycznej w Oxfordzie.

James Woudhuysen, dziennikarz, autor książek (Wielka Brytania)

Z zawodu dziennikarz (pisze m.in. dla magazynu Blueprint), autor książek dotyczących robotów, przemysłu, energii, transportu i IT. Jest profesorem gościnnym na  London South Bank University, zajmuje się przewidywaniem trendów i innowacjami. Ostatnio wydana to Energise! A Future for Energy Innovation (współautor Joe Kaplinsky). W kwietniu 2016 roku brał udział w konferencji Plan it Earth: Is there enough resource for all? zorganizowanej w Wiedniu przez European Geosciences Union General Assembly w kwietniu 2016.

Katarzyna Kasia, Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie (Polska)

Fi­lo­zof, ab­sol­went­ka Wy­dzia­łu Fi­lo­zo­fii i So­cjo­lo­gii UW, sty­pen­dyst­ka Mi­ni­ster­stwa Spraw Za­gra­nicz­nych Re­pu­bli­ki Wło­skiej. Au­tor­ka książ­ki Rze­mio­sło for­mo­wa­nia. Lu­igie­go Pa­rey­so­na es­te­ty­ka for­ma­tyw­no­ści, tłu­macz­ka tek­stów wło­skich fi­lo­zofów (Pa­rey­son, Vat­ti­mo i in.). Pu­bli­ku­je m.in. w „In­ter­tek­ście”, „Kul­tu­rze Li­be­ral­ne­j”, „Sz­tu­ce i Fi­lo­zo­fii”. Człon­ki­ni ze­spo­łu re­dak­cyj­ne­go „Prze­glą­du fi­lo­zoficzno-literackiego”. Współ­pra­cu­je z Pol­skim Ra­diem. Kierownik Katedry Historii Sztuki i Teorii Kultury.

Marcin Wicha, projektant grafiki, pisarz (Polska)

Marcin Wicha, grafik, wspólnik  w firmie projektowej Frycz i Wicha. Projektował (i projektuje) okładki, plakaty i znaki graficzne. Jego teksty ukazywały się między innymi w „Autoportrecie”, „Literaturze na Świecie” i „Tygodniku Powszechnym”. Przez kilka lat publikował cotygodniowe rysunkowe komentarze w „Tygodniku Powszechnym”. Współpracuje z  „Gazetą Wyborczą”. Wydał kilka książek dla dzieci.

W 2015 roku opublikował „Jak przestałem kochać design”, w 2017 „Rzeczy, których nie wyrzuciłem”. Urodził się i mieszka w Warszawie.

Paula Quinon, Uniwersytet w Lund (Szwecja)

Filozofka, zajmuje się pojęciami liczby naturalnej, kwantyfikatora i obliczalności, zarówno od strony teoretycznej, jak i eksperymentalnej. Studiuje formalne aspekty arytmetyk aksjomatycznych oraz problemy z definiowaniem takich pojęć jak „liczba” czy „obliczenie”. We współpracy ze specjalistami w początkowym nauczaniu matematyki, opracowuje modele matematyczne poznania numerycznego.

Jej pozostałe projekty dotyczą problemów Big Data w mediach społecznościowych, np. w serwisach randkowych. Jest artystką-rezydentką w Cognitive Robotics Lab Uniwersytetu w Lund, gdzie projektuje interfejs dla Epi #Epitherobot. Pracuje w rozmaitych projektach artystycznych wykorzystujących pojęcia logiczne i matematyczne w myśleniu artystycznym.

Bogumiła Jung, Uniwersytet Artystycznym w Poznaniu (Polska)

Prowadzi Pracownię Designu Inspirującego. Pełniła funkcje prodziekana oraz dziekana Wydziału Architektury i Wzornictwa UAP, a obecnie jest prorektorem ds. współpracy z interesariuszami zewnętrznymi. Projektantka wzornictwa, o specjalności – szkło użytkowe, ma także realizacje w zakresie architektury wnętrz, mebli oraz projektowania unikatowego.

Prowadzi aktywną działalność popularyzatorską w dziedzinie wzornictwa, była członkiem jury wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów projektowych, ma w dorobku wystawy i publikacje popularno-naukowe o tematyce projektowej. Od 2013 jest prezesem Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych SPFP – ogólnopolskiej organizacji profesjonalistów z dziedziny wzornictwa.

Agata Nowotny, badaczka, konsultantka (Polska)

Badaczka z wykształcenia i z natury. Specjalizuje się w badaniach jakościowych (socjologicznych i antropologicznych), badaniach trendów i metodach pracy kreatywnej. Współpracuje z projektantami w procesach tworzenia produktów, usług i komunikacji. Ma wieloletnie doświadczenie we współpracy z organizacjami sektora prywatnego, pozarządowego i publicznego. Wykłada i pisze o dizajnie. Była redaktorką naczelną magazynu Futu. Tworzyła pierwszy w Polsce program edukacyjny z zakresu badań dizajnu (Design Research) w School of Form w Poznaniu, wykładała m.in. na Uniwersytecie Warszawskim i warszawskiej ASP. Była pomysłodawczynią interdyscyplinarnych konferencji NIEwidzialny DIZAJN. Chętnie angażuje się w inicjatywy wspierające rozwój środowiska projektowego. Założyła czytelnię dizajnu i miejsce spotkań IDEPE (Instytut Działań Projektowych).

 

Powrót na stronę główną »